Privacy statement

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle diensten van Progress Educations zowel online als offline.

Progress Educations hecht veel waarde aan uw privacy. Hieronder wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Progress Educations verzamelt, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u. Hieronder vallen alle gegevens die tot u persoonlijk herleidbaar zijn (met u in verband kunnen worden gebracht). U deelt persoonsgegevens met ons als u klant/cursist bij ons bent, contact met ons hebt of een dienst van ons afneemt. Tijdens een bezoek aan onze website deelt u soms persoonsgegevens met ons. Bijvoorbeeld als een inschrijfformulier invult.


Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Progress Educations verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van uw deskundigheidsbevordering en de wetenschappelijke informatievoorziening. Deze gegevens zijn nodig voor onder meer:

 • het organiseren van scholingsprogramma's (cursussen, opleidingen, masterclasses), inclusief eventuele accreditatiefaciliteiten;
 • het verzenden van mailings (zoals de Progress Educations nieuwsbrief)

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres, naam, geboortedatum, adres, geslacht
 • Telefoonnummer,
 • KNGF-relatienummer
 • Werkgever
 • Register

Contactformulier

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Email
 • Uw vraag of opmerking

Deze informatie gebruiken we alleen om met u te kunnen communiceren over uw vraag of opmerking

Met wie delen wij persoonsgegevens?
Progress Educations deelt in principe geen persoonsgegevens met andere personen of organisaties, tenzij dit noodzakelijk is voor de levering van een dienst. Zo worden voor een accreditatietoekenning gegevens overgedragen aan de accreditatie-toekenner.

Op basis van een wettelijke grondslag kan het in sommige gevallen verplicht worden om persoonsgegevens te delen met derden; dit geldt bijvoorbeeld voor politie, justitie, toezichthouders en de Belastingdienst.

Bewaartermijnen
Progress Educations bewaart in beginsel persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u deze persoonsgegevens heeft gegeven. Van deze bewaartermijn kan Progress Educations afwijken indien dit wettelijk verplicht is.

Beveiliging
Progress Educations neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en neemt daarom passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

Progress Educations draagt er zorg voor dat medewerkers alleen bij uw persoonsgegevens kunnen als dat ook strikt noodzakelijk is voor het leveren van een door u gevraagde dienst of product.

Daarnaast hebben alle Progress Educations medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend, die ook nog van toepassing is als zij niet meer werkzaam zijn voor Progress Educations.

Verder registreert Progress Educations alle datalekken (en alle incidenten die zouden kunnen leiden tot een datalek) en handelen wij deze zorgvuldig af. Datalekken worden gemeld bij de toezichthouder en aan u als dat van ons verlangd wordt.

Als u het idee hebt dat uw (persoons)gegevens niet goed zijn beveiligend en/of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op per email of telefoon.

Uw rechten: uw gegevens inzien, zelfstandig aanpassen of verwijderen
Omdat wij persoonsgegevens van u verwerken, heeft u het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw verzoek tot inzage, aanpassen of verwijderen kunt u sturen naar info@progress-educations.nl of aan Progress Educations, Vijfkamplaan 8, 5624 EB Eindhoven.

Uiteraard willen wij er zeker van zijn dat het verzoek daadwerkelijk door u is gedaan. Wij nemen, naar aanleiding van uw verzoek, dan ook altijd eerst contact met u op. Progress Educations reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Het kan zijn dat wij vragen om een identificatie (bijvoorbeeld een kopie van u identiteitsbewijs via een beveiligde mail) of een persoonlijk contact. Dit is ter bescherming van uw privacy.

Vragen over privacy?
Progress Educations houdt zich uiteraard aan de op 25 mei 2018 in werking getreden Europese privacy verordening 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG).

Deze privacyverklaring is gemaakt op 23 mei 2018. Progress Educations kan deze privacyverklaring aanpassen.

Heeft u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@progress-educations.nl

Wij hopen natuurlijk dat wij uw privacy vragen goed kunnen beantwoorden. Mocht u toch niet tevreden zijn met onze reactie, dan kunt u een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Progress Educations
Vijfkamplaan 8

5624 EB Eindhoven
T: 085-7823602
E: info@progress-educations.nl
I: www.progress-educations.nl